banner new1
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

คำนวณเบี้ยประกัน

6535831
qrcode

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์
2.00
ออมทรัพย์พิเศษ
3.25
ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์
3.25
เกษียณเพิ่มพูน
3.25
ฝากประจำ 24 เดือน เสียภาษี
3.75
ออมทรัพย์สินทวี ไม่เสียภาษี
3.75
ฝากประจำ 6 เดือน
3.00
ฝากประจำ 12 เดือน
3.25
ออมทรัพย์เงินทวี
3.50
เงินกู้
ร้อยละ
สามัญไม่เกิน 700,000 (สม.)
6.00
สามัญเกิน 700,000 (สล.)  6.00
สามัญหุ้นค้ำ (สห.)  6.00
ฉุกเฉิน (ฉฉ.)
6.00
ค่ารักษาพยาบาล (รพ.)
2.50
ทัศนศึกษา (ทศ.)
6.50
ภัยธรรมชาติ (ภธ.)
3.75
เพื่อซื้ออาวุธปืน (สป.)
6.00
ซื้อจักรยานยนต์ (สจ.)
6.00
ซื้อคอมพิวเตอร์ (สค.)
6.00
พัฒนาคุณภาพชีวิตไม่เกิน 700,000 (ช1)
6.00
พัฒนาคุณภาพชีวิตเกิน 700,000 (ช2)  6.00
พิเศษ-เพื่อการเคหะ (พ1)
5.25
พิเศษ-เพื่อการอื่น (พ2)
6.00
พิเศษ-เพื่อรถยนต์มือ 1 (พ3)
5.25
พิเศษ-เพื่อรถยนต์มือ 2 (พ4) 5.25
พิเศษ-ปันผลเฉลี่ยคืน (พป.) 5.00
แก้ไขภาระหนี้สถาบันการเงิน (คน.) 6.00
ชำระหนี้บุคคลธรรมดา (นบ.) 6.00
fund

 

Go to top