วิสัยทัศน์/พันธกิจ


 

แผนยุทธศาสตร์

 สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด

 ฉบับที่ 2 ปี 2559 – 2563

คณะกรรมการดำเนินการ ได้พิจารณาจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งได้ผ่านการระดมความคิดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อยกระดับมาตรฐานของ สอ.กยท. ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (Cooperative Quality Award : CQA) โดยกำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ ทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีการกำหนดตัวชี้วัด และการติดตามประเมินผล เพื่อเป็นแนวทางกำกับดูแลที่ชัดเจน  ทำให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิก

              วิสัยทัศน์ (Vision) ให้ครอบคลุมสี่ด้าน บริหาร จัดการ ตรวจสอบและพัฒนา

“บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล  กิจการมั่นคง พัฒนาองค์ความรู้  สู่ความยั่งยืน”

ค่านิยม (Culture)

“บริหารจริงจัง  บริการด้วยใจ  โปร่งใสทุกขั้นตอน”      

 พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

2. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิก ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม และการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก

3. พัฒนาสมาชิกให้มีความรู้ความเข้าใจตามหลักการสหกรณ์

4. สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ และกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน

5. พัฒนาการบริหารงานสหกรณ์ให้เป็นสถาบันการเงินที่มีความมั่นคง มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และการลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้แก่สหกรณ์

6. กำหนดทิศทางการบริหาร การบริการและพัฒนาภายใต้พื้นฐานข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

Go to top