ระเบียบ/ประกาศสหกรณ์


ระเบียบเงินกู้สามัญ

 1. ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2559 pdf [Download]
 2. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ. 2566 pdf [Download]
 3. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2566 pdf [Download]
 4. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2566 pdf [Download]
 5. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4) พ.ศ. 2566 pdf [Download]
 6. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่5) พ.ศ. 2567 pdf [Download]

 

ระเบียบเงินกู้พิเศษ

 1. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก พ.ศ. 2566 pdf [Download]
 2. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 2 pdf [Download]

 

ระเบียบเงินกู้ฉุกเฉิน

 1. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก พ.ศ. 2561 pdf [Download]
 2. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3) พ.ศ. 2561 pdf [Download

 

ระเบียบเงินฝาก

 1. ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ระเบียบการฝากถอนเงิน พ.ศ.2567 pdf [Download]
 2. ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ระเบียบการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2567 pdf [Download]

ระเบียบเงินฝากนิติบุคคล

 1. ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากนิติบุคคล pdf [Download]
 2. ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากนิติบุคคล ฉบับที่2 pdf [Download]

ระเบียบทุนสวัสดิการ

 1. ประกาศสหกรณ์ เรื่อง วิธีการจ่ายทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิก พ.ศ.2559 pdf [Download]
 2. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ทุนสวัสดิการตอบแทนการเป็นสมาชิก กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ พ.ศ.2560 pdf [Download]
 3. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ทุนสวัสดิการตอบแทนการเป็นสมาชิก กรณีออกจากงาน พ.ศ.2561 pdf [Download]
 4. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ทุนสวัสดิการเงินรับขวัญบุตรสมาชิก พ.ศ.2560 pdf [Download]
 5. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพ พ.ศ.2560 pdf [Download]
 6. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ทุนสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของสมาชิก พ.ศ. 2560 pdf [Download]
 7. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตร พ.ศ.2560 pdf [Download]
 8. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตร (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2) พ.ศ. 2562 pdf [Download]
 9. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ทุนสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของสมาชิก (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2) พ.ศ. 2562 pdf [Download
 10. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วย ทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตร (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 pdf [Download]
 11. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วย ทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตร (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 pdf [Download]
 12. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ทุนสวัสดิการแต่งงาน พ.ศ.2566 pdf [Download]

 

ระเบียนทุนสาธารณประโยชน์

 1. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2559 pdf [Download]
 2. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ทุนเพื่อการศึกษาอบรมสหกรณ์ พ.ศ.2560 pdf [Download]
 3. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 pdf [Download]

 

ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ

 1. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการ พ.ศ. 2559 pdf [Download]

 

ประกาศ 
1. ประกาศสหกรณ์ฯ มาตรการควบคุมภายในที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ pdf [Download]

 

ระเบียบอื่นๆ

 1. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ตัวแทนสมาชิก พ.ศ.2559 pdf [Download]
 2. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2559 pdf [Download]
 3. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2559 pdf [Download]
 4. ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง คุณสมบัติของสมาชิกที่ยื่นขอรับทุน พ.ศ.2559 pdf [Download]
 5. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้บริการแก่สมาชิกสมทบ พ.ศ.2560 pdf [Download]
 6. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การถือหุ้นรายเดือน การซื้อหุ้นเพิ่ม และการชำระค่าหุ้น พ.ศ.2560 pdf [Download]
 7. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2560 pdf [Download]
 8. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งผู้สมัครเข้ารับสรรหาเพื่อเป็นคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2560 pdf [Download]
 9. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2560 pdf [Download]
 10. วิธีปฏิบัติในการจัดประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด พ.ศ. 2563 pdf [Download]
 11. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การรับจ่ายเงินทุนศุูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2560 pdf [Download]
 12. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การควบคุมและรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 pdf [Download]
 13. ระเบียบสหกรณ์ฯ  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ พ.ศ. 2560 pdf [Download]
 14. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การตั้งสำรองหนี้คุณภาพดี (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2) พ.ศ. 2562 pdf [Download]
 15. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2563 pdf [Download]
 16. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 pdf [Download]
 17. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วย หลักเกณฑ์การหักชำระหนี้สมาชิกเกษียณอายุการทำงาน พ.ศ. 2565 pdf [Download]
 18. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้ พ.ศ. 2566 pdf [Download]
 
Go to top