การบริการของสหกรณ์


บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่มีต่อสมาชิก

  • ธุรกิจด้านการเงิน
  1.  การระดมหุ้น
  2.  เงินฝาก - เงินฝากออมทรัพย์ - เงินฝากออมทรัพย์ พิเศษ - เงินฝากประจำ
  3.  เงินกู้ - เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน - เงินกู้สามัญ - เงินกู้พิเศษ 

w3

 

Go to top