เจ้าหน้าที่สหกรณ์


 ฝ่ายจัดการ

kungdddddd 

ดร.สุมณฑา ประสงค์ศรี
ผู้จัดการ

 

 0

 

นางณัฏฐกานต์ ช่วยพินิจ
ผู้ช่วยผู้จัดการ

  นางสาวสุภาวดี แก้วนวลจริง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
  นางสาวจุไลลักษณ์ นาคบรรจง
เจ้าหน้าที่การเงินและสวัสดิการ

   
นางสาวศิยากร มหาสุข
เจ้าหน้าที่เงินรับฝาก

  นางสาวกมลพรรณ ยอดอยู่
เจ้าหน้าที่บัญชี
  นางสาวไอลดา ชุ่มแจ่ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
       
    นายธนัท ลี้ละประเสริฐกุล
เจ้าหน้าที่ระบบฐานข้อมูล
   
Go to top