banner new1

คณะกรรมการสหกรณ์


 

 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43

 

นายพิษณุ หริกจันทร์
ประธานกรรมการ

   

 
นายอนันต์ เพชรบูรณ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

  นายชฤทธิ์ เพ็ชรศรีประสิทธิ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

  นายชัยศรี โชติรุ่งโรจน์
รองประธานกรรมการ คนที่ 3

       
นายนิพนธ์ พงศ์ภัณฑารักษ์
กรรมการและเหรัญญิก

  นายศิริวัฒน์ วิวัฒน์วงศ์ธร
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

  นายสินธุ์ชัย สังสันไทย
กรรมการและเลขานุการ

         
นายวีระพัฒน์ เดชารัตน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  นายชนะ กำเนิด
กรรมการ

  นายวิญญู ตุละภิพาก
กรรมการ

       
 นายไสว นารีพล
กรรมการ

  นายปิยะ เลาหสินนุรักษ์
กรรมการ

  นายปิติพงษ์ คำแก้ว
กรรมการ

         
นายจิรวิทย์ มีชูภัณฑ์
กรรมการ

  นายพิศณุพงษ์ นกแก้ว
กรรมการ

 

 

 

Go to top