banner new1

คณะกรรมการสหกรณ์


 

 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42

 

นายพิษณุ หริกจันทร์
ประธานกรรมการ

P1010464   

 
นายเนาวรัตน์ ปานสุวรรณ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

  นายชฤทธิ์ เพ็ชรศรีประสิทธิ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

  นายชัยศรี โชติรุ่งโรจน์
รองประธานกรรมการ คนที่ 3

       
นายโกศล บุญคง
กรรมการและเหรัญญิก

  นายนิพนธ์ พงศ์ภัณฑารักษ์
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

  นายสินธุ์ชัย สังสันไทย
กรรมการและเลขานุการ

         
นางสาวพัชรี ปราโมทย์วิมล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  นายชนะ กำเนิด
กรรมการ

  นายสำราญ ช่วยสกุล
กรรมการ

       
 นายไสว นารีพล
กรรมการ

  นายปิยะ เลาหสินนุรักษ์
กรรมการ

  นายปิติพงษ์ คำแก้ว
กรรมการ

         
นายจิรวิทย์ มีชูภัณฑ์
กรรมการ

  นายพิศณุพงษ์ นกแก้ว
กรรมการ

 

 

 

Go to top