คณะกรรมการสหกรณ์


 

 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47

นายพิสิษฐ  สุขอนันต์
ประธานกรรมการ

         
นายชฤทธิ์  เพ็ชรศรีประสิทธิ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

  นายไสว นารีพล
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

  นายสำราญ ช่วยสกุล
รองประธานกรรมการ คนที่ 3

       
นายภัคพล  ทรงบัณฑิตย์
กรรมการและเหรัญญิก

  นางสาวอภิรดี  ประเสริฐสุข
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

  นายชัยณรงค์ อุมาลี
กรรมการและเลขานุการ

        DSCF5238 
นางสาวรินทร์ริษา นันท์กิตติรัตน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 

นายปิยะ  วงศ์วิวรรธน์
กรรมการ

  นายสุวิทย์ ก้องศักดิ์ศรี
กรรมการ
         
นายพัฒนพงษ์ คำมุงคุณ
กรรมการ

  นายวิสรุต ศรีชุมพวง
กรรมการ

  นายคเณศร์  งามเสงี่ยม
กรรมการ

         
นายสังวร สุ่มมาตย์
กรรมการ

  นายอานนท์ ยี่สุภา
กรรมการ

 

 

 

Go to top